Sunday, February 28, 2010

Parpu kena smash again

Courtesy of tuan senang besar

tuansenangbesar@stephendoss Salim ke Saleem? Sah, kau mamak, @parpukari. Hahahaha!

No comments: